Informaţiile publice referitoare la eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice şi juridice, formularelor standard multilingve, a certificatelor de integritate comportamentală

 

MODALITATEA OBTINERII CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

Începând cu data de 01.02.2023 certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online prin platformele ghiseu.ro și hub.mai.gov.ro , modalitate disponibilă pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a cazierului judiciar Român – ROCRIS.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

 se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

 

Începând cu data de 01.07.2021 certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice sunt tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.

I. PERSOANA FIZICĂ

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată sau va putea solicita tipărirea acesteia din sistemul informatic, la orice unitate/subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar însoţită de:

  • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificate de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

 

     Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

  • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romănia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
  • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 05.11.1961, este necesar să fie aplicată apostila.

 Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

     În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de   actul de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii.

     Procurile întocmite în Republica Moldova sau ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate fără vreo altă supralegalizare.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează  de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării. (art.28 alin.3-Legea nr.290/2004-actualizată)

      

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după  efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se eliberează în termen de 10 zile de la data solicitării, se utilizează exclusiv în străinătate  şi sunt valabile 6 luni de la data eliberării.( conf. art.29 din L.290/2004)

 Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

ATENȚIE!!! Se atașează modelul de formular tip, conform HG nr. 345/2010, Anexa nr. 22      Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică

 

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita extrase de pe cazierul judiciar în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (5)  și  (7) ,  art. 21 al. (4) din Legea nr.290/2004 și   art. 22 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 -privind organizarea cazierului judiciar, rep., în baza consimțământul expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

Solicitările se pot transmite pe adresa de mail cazier@mm.politiaromana.ro, precizând clar că solicitanții și-au dat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor în vigoare și există consimțământul expres al persoanelor pentru care se efectuează verificări specifice.

ATENȚIE!!! Se atașează modelul de formulare tip, conform HG nr. 345/2010, Anexa nr. 43 pentru persoana fizica și Anexa 45 pentru persoana juridica

 

II. PERSOANA JURIDICĂ

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS, unde există ghişeu de cazier judiciar, conform art. 28 alin. 2 al Legii nr. 290/2004 republicată sau vor putea solicita tipărirea acesteia din sistemul informatic

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va prezenta următoarele documente:

  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
  •  actul de identitate al reprezentantului legal;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează  de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării. (art.28 alin.3-Legea nr.290/2004-actualizată)

Certificatul de cazier judiciar  este  valabil  6 luni de la data eliberării și numai în scopul în care a fost eliberat.

ATENȚIE!!! Se atașează  modelul de formularelor  tip, conform HG nr.345/2010, Anexa nr. 35 și Anexa nr. 38

 

CERTIFICATUL DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

 

Începând cu data de 01.07.2021, la nivelul ghișeelor de cazier judiciar se   eliberează, în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar, și Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.   

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează de regulă „pe locsau  în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Certificatul de integritate comportamentală  este  valabil  6 luni de la data eliberării și numai în scopul în care a fost eliberat.

Atenție !!! Se atașează model cerere certificat de integritate (anexa 1   HG nr.127/2020)

 

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita copii de pe Registru in conformitate cu prevederile art.18 al. (3) din Legea nr.118/2019, cu acordul persoanelor verificate.

Solicitările se pot transmite pe adresa de mail cazier@mm.politiaromana.ro, precizând clar că solicitanții si-au dat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor în vigoare și există consimțământul expres al persoanelor pentru care se efectuează verificări specifice.

Atenție !!! Se atașează model cerere copie de pe Registru(anexa 4 HG nr.127/2020)

Rectificarea datelor înscrise în cazierul judiciar

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cererea de rectificare trebuie motivată, însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.

Contestaţia este scutită de taxe, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

 

În judeţul Maramureș, certificatul de cazier judiciar se poate obţine de la următoarele centre, conform Programului de lucru cu publicul:

       - Serviciul C.J.S.E.O.prin Ghişeul   situat în Baia Mare, str.Tineretului nr. 2 cu intrare din str. Șteampului.   Program de funcţionare: - luni, marţi, miercuri, între orele 8.30-16.00

                                                                      - joi, între orele 09.00-17.00

                                                                      - vineri, între orele 8.30-13.00

       - Poliţia Municipiului Sighetu Marmaţiei, str.Mihai Viteazu nr.10, prin ghişeul de la sediul subunităţii.           Program de funcţionare:  - luni, marți, miercuri, vineri, între orele 9.30-12.30

                                                                      - joi, între orele 12.30-15.30

       - Poliţia oraşului Vişeu de Sus, str.22 Decembrie nr. 30A, prin ghişeul de la sediul subunităţii.                   Program de funcţionare:  -   luni -vineri, între orele 9.30-12.30

       - Poliţia oraşului Borşa, str.Libertății  nr.46, prin ghişeul de la sediul subunităţii.

                             Program de funcţionare: - luni-vineri, între orele 9.00-12.00

        - Poliţia oraşului Tîrgu Lăpuş, str. P-ţa Eroilor nr. 25, prin ghişeul de la sediul subunităţii.

                              Program de funcţionare: - luni, miercuri, joi, între orele 9.00-13.00

Pentru alte informații, personalul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe  Operative  vă stă la dispoziție la telefoanele 0262-207282 si 0262-207212 .